DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony internetowej
6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi.

§ 1.

6 Dom Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz. U. poz. 848) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.6dps.eu

§ 2.

Daty publikacji i aktualizacji.

a. Data publikacji strony internetowej: 2018-07-04

b. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-22

§ 3.

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

a. brak tekstowych opisów materiałów graficznych z powodu ograniczeń czasowych na tworzenie niniejszej strony.

b. niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo, gdyż mają postać skanów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

§ 4.

Skróty klawiaturowe.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

§ 5.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Cezary Kurowski, mail@cezarykurowski.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 509 297 121. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

§ 6.

Informacje na temat procedury składania wniosków i skarg.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

§ 7.

Dostępność architektoniczna.

a. Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Złotniczej – siedem schodów po obu stronach podestu oraz dostosowany podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim przy bocznym wejściu za bramą, już na terenie Placówki.

b. Budynek nie posiada głosowych systemów naprowadzających.

c. Wejścia są bezprogowe, nie zabezpieczone bramkami.

d. W całodobowej Portierni dyżuruje osoba, która może udzielić wszelkich informacji na temat rozkładu pomieszczeń i sposobów poruszania się po budynku.

e. W budynku jest winda osobowa.

f. Wszystkie pomieszczenia na parterze oraz piętrach: pierwszym, drugim i trzecim są dostępne dla osób niepełnosprawnych, łącznie z dostosowanymi toaletami na każdej z kondygnacji.

g. Przed budynkiem znajdują się trzy miejsca parkingowe, oznaczone kopertami, dla osób niepełnosprawnych.

h. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

i. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

j. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Jednakże każdy z pracowników Placówki udzieli odpowiedniej pomocy.