PLACÓWKA

6 Dom Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową, działa w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej – Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593, nadzór nad działalnością (głównie w sprawach bytowych Mieszkańców) sprawuje Prezydent Miasta Łodzi przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, natomiast w sprawach administracyjno finansowych Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi.

Dom jest placówką stacjonarną, stałego lub okresowego pobytu, przeznaczony jest dla 124 Pensjonariuszy – osób dorosłych, przewlekle somatycznie chorych.

Placówka zapewnia zaspokojenie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających oraz edukacyjnych dostosowanych do standardów i możliwości Mieszkańców, w szczególności:

◦ miejsce zamieszkania, wraz z wyżywieniem,

◦ dostęp do świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,

◦ pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,

◦ organizacja zajęć terapeutycznych, spotkań kulturalno-oświatowych, wycieczek,

◦ możliwość udziału w praktykach religijnych.

Nasz Dom jest otwarty na środowisko lokalne, utrzymujemy stałe kontakty ze szkołami, przedszkolami i wieloma innymi instytucjami rządowymi i pozarządowymi.