Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu, a którym nie można w inny sposób zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Domy pomocy, zgodnie ze specyficznymi wymaganiami Mieszkańców, dzieli się na następujące typy:

 • dla osób w podeszłym wieku (ul. Rojna, Dojazdowa, Przyrodnicza, Krzemieniecka)
 • dla osób przewlekle somatycznie chorych (ul. Rudzka, Narutowicza, Przybyszewskiego, Złotnicza, Strzelców Kaniowskich)
 • dla osób przewlekle psychicznie chorych (ul. Kosynierów Gdyńskich, Podgórna, Paradna)
 • dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (ul. Helenówek, Spadkowa)
 • dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (ul. Spadkowa, Sierakowskiego)
 • dla osób niepełnosprawnych fizycznie

Postępowanie i dokumentacja.

Chcąc ubiegać się o zamieszkanie w domu pomocy społecznej należy skontaktować się z odpowiednim Punktem Pracy Socjalnej i dalej z pracownikiem socjalnym danego terenu (odpowiednim do zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce). Pracownik socjalny powie jakie dokumenty należy przygotować, gdzie się udać i gdzie je dostarczyć, a w razie potrzeby pomoże je przygotować, do podstawowych należą:

 • wywiad środowiskowy,
 • wniosek pisemny o skierowanie do domu pomocy społecznej, wraz z pisemną zgodą na zamieszkanie w nim (wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego),
 • opinia ośrodka pomocy społecznej,
 • opinia powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności,
 • oświadczenie o wysokości dochodów osoby starającej się o pobyt (lub decyzja ZUS) wraz ze zgodą osoby zainteresowanej na potrącanie opłaty za pobyt,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

W przypadku przyszłego pobytu osób ubezwłasnowolnionych wymagane jest jeszcze:

 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
 • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

Terminy.

Przybliżony czas oczekiwania na przyjęcia do domów pomocy społecznej może się wydłużyć lub skrócić. Jest to spowodowane ograniczoną liczbą miejsc oraz zmianami terminów (odroczeniem lub nawet rezygnacją) samych zainteresowanych pobytem. W okresie oczekiwania na przyjęcie, osobom samotnym i niesamodzielnym przysługuje pomoc w postaci usług opiekuńczych z najbliższego ośrodka pomocy społecznej.

Płatności.

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszą:

1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (od 1 października 2018r. jest to 701zł), jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (od 1 października 2018r. jest to 528zł), z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Zmniejszenie kosztów pobytu może nastąpić, gdy :

 • osoby zobowiązane do płatności wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,
 • występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
 • małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia,
 • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Mieszkaniec domu, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, jeżeli mieszkaniec domu przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca domu nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.

Ważne informacje:

 • gminy i powiaty nie mogą odmówić udzielenia pomocy osobie potrzebującej,
 • wysokość dochodu nie ma wpływu na zamieszkanie (lub jego termin) w domu pomocy społecznej,
 • z uwagi na terminy i miejsca możliwa jest propozycja skierowania do innej placówki, niż wskazana we wniosku.

Przydatne linki – źródła informacji zawartych na naszej stronie:

Informacja o domach pomocy społecznej wraz z płatnościami – MOPS Łódź

Numery telefonów do Punktów Pracy Socjalnej wszystkich Wydziałów Pracy Środowiskowej w Łodzi

Informacja o domach pomocy społecznej – Łódzki Urząd Wojewódzki

OPS Portal Pomocy Społecznej – portal informacyjny