STRONA GŁÓWNA ≫ ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacja
6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi
dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest działający przez Dyrektora 6 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi, przy ul. Złotniczej 10, 91-836 Łódź (zwany dalej jako DPS);

 2. DPS przetwarzając dane osobowe realizuje wszystkie obowiązki i wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO)

 3. W DPS został powołany Inspektor Danych Osobowych z którym mogą Państwo skontaktować się listownie na adres DPS z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub mailowo – krolikowski.rafal@gmail.com

 4. Cel przetwarzania danych osobowych:

   • świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych;
   • wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa pomocy społecznej;
   • realizacja porozumień administracyjnych, umów cywilnoprawnych, umów pracy;
   • cele informacyjne, promocyjne i sprawozdawcze Domu Pomocy;
   • wykonywanie ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 1. Podstawa prawna przetwarzania:

 1. Czas przetwarzania danych osobowych:

   • przez okres pięciu lat od dnia zakończenia pobytu przez mieszkańca w Domu pomocy;
   • przez okres 50 lat od zakończenia stosunku pracy;
   • przez okres 10 lat od zakończenia stosunku cywilnoprawnego, nie wcześniej jednak niż upływ przedawnienia;
   • przez okres pięciu lat od zaprzestania korzystania z danych osobowych zebranych w ramach działalności informacyjnej i reklamowej.
 1. Podanie danych osobowych jest:

   • obowiązkowe w związku z pobytem Mieszkańca w domu, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości dostarczania przez Dom świadczeń z zakresu pomocy społecznej;
   • obowiązkowe w związku z rekrutacją do pracy oraz zatrudnieniem
   • dobrowolne w celu podejmowania akcji informacyjnych i reklamowych przez Dom;
 1. Mają Państwo prawo do:

   • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO);
   • sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym (art.16 RODO);
   • usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.17 i art. 18 RODO);
   • wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (art. 77 RODO).
 1. Odbiorcą danych osobowych mogą być:

Urząd Miasta Łodzi, Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.