STRONA GŁÓWNA ≫ WOLONTARIAT

6 Dom Pomocy Społecznej od roku 2004 współpracuje z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Łodzi, od tego samego roku w Placówce jest odpowiednio przeszkolony, certyfikowany koordynator pracy wolontariackiej – Żaneta Jankowska-Pasternak, a nasza Placówka pozostaje otwarta dla wszystkich chętnych Wolontariuszy, z którymi współdziałamy na różnych płaszczyznach, a którzy świadczą nieodpłatną pracę na rzecz Mieszkańców. Praca ta może obejmować między innymi:

  • prace opiekuńczo-pielęgnacyjne,
  • animację czasu wolnego,
  • udział w terapii indywidualnej,
  • udział w zajęciach terapeutycznych,
  • udział w wolontariacie akcyjnym.

Z każdym Wolontariuszem nasza Placówka podpisuje odpowiednio przygotowaną, indywidualną umowę, w której zawarte są dni, przedział godzinowy i zakres działań. Umowa ta gwarantuje poczucie bezpieczeństwa obu ze stron, także w razie ewentualnego nieszczęśliwego wypadku, ponieważ jest podstawą do ubezpieczenia NNW. Wszystkie porozumienia współpracy są zgodne z obowiązującą Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.

Zachęcamy do podjęcia współpracy także osoby nieletnie, w takim przypadku umowa podpisana jest z Wolontariuszem i Rodzicem/Opiekunem prawnym Wolontariusza.

Nasz Dom bierze także udział w różnych akcjach i projektach opartych o wolontariat. Jednym z ważniejszych w latach 2017 – 2018 był projekt „Kompetencyjny model wolontariatu. Wolontariat pierwszym krokiem na rynek pracy” skierowanym do osób niepełnosprawnych z uszkodzeniami i/lub chorobami wzroku i słuchu. Projekt ten organizowany przez Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” przy Stowarzyszeniu „Pomost” był szczególnie ważny z kilku względów. Przede wszystkim: poszerzenie świadomości społecznej, wyrównanie dysproporcji szans na pełny udział w życiu społecznym oraz jednoczesne uzupełnienie rynku pracy i stworzenie możliwości identyfikacji beneficjentów z Wolontariuszami zmagającymi się z podobną niepełnosprawnością. Współpraca polegająca na zaproponowanych wtedy zasadach, głównie poprzez wzajemne zrozumienie i brak poczucia odmienności, spowodowała większą otwartość, zaangażowanie i z całą pewnością przyczyniła się do zwiększenia poczucia własnej wartości wszystkich osób biorących udział w Projekcie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!